Regulamin platformy edukacyjnej „LeczBól.pl”

I. Definicje

Ilekroć w regulaminie występują terminy pisane wielką literą, mają znaczenie jak poniżej.

 1. Serwis – platforma internetowa prowadzona pod domeną https://leczbol.pl/ przez Next Medica 1 Sp. z o.o.; ul. Kruszyńska 31; 01-365 Warszawa; NIP 5223219301, REGON 521256006.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód regulowany z dziedziny medycyny tzn. lekarz posiadający aktualny numer Prawa Wykonywania Zawodu, Pielęgniarka lub Położna oraz Student Medycyny; korzystający z usług Serwisu dobrowolnie w celach informacyjnych.
 3. Zawód regulowany – działalność, którą można wykonywać zawodowo po spełnieniu przesłanek określonych w ustawach.
 4. Treści – wszelkie informacje zamieszczone przez Usługodawcę, które stanowią utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
 5. Produkt/Usługa – dobra materialne/niematerialne publikowane w Ogłoszeniach przez Użytkowników na łamach Serwisu w celu ich odpłatnego bądź nieodpłatnego wydania.
 6. Konto Użytkownika – po rejestracji oraz zalogowaniu Użytkownik ma możliwość korzystania z Konta.
 7. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.
 8. Cennik – tabela opłat związanych z Usługą.


II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ten dotyczy zasad świadczenia usług za pomocą https://leczbol.pl/ przez Next Medica 1 Sp. z o.o.; ul. Kruszyńska 31; 01-365 Warszawa; NIP 5223219301, REGON 521256006. zwanego dalej Serwisem.
 2. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika jak również prawa i obowiązki Serwisu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego https://leczbol.pl/, w którego skład wchodzą również https://leczbol.pl/ dla połączeń szyfrowanych z SSL.
 4. Użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu w sposób nieograniczony wyrażając akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

 

III. Techniczne warunki korzystania z Serwisu

 1. W celu korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien posiadać:
  • A. Urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne.
  • B. Dostęp do sieci Internet.
  • C. Adres poczty email.
 2. Serwis zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 4. Serwis informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://leczbol.pl/polityka-prywatnosci stanowiącą integralną część niniejszego regulaminu.

 

IV. Zakres usług Serwisu

 1. Serwis udostępnia Treści odpłatnie lub bezpłatnie.
 2. Treści udostępnione przez Serwis są dostępne na warunkach określonych w regulaminie wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.
 3. Informacje zawarte w kursie „LeczBól.pl” zostały opracowane przez wykładowców na podstawie wiarygodnych źródeł literatury medycznej i badań opartych o EBM. Przedstawione informacje nie mogą jednak zastąpić własnej oceny klinicznej przeszkolonego lekarza w chwili podejmowania indywidualnej decyzji terapeutycznej, lub specjalistycznej oceny pielęgniarki/położnej.


V. Usługa Newsletter

 1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji drogą mailową dotyczących działalności Serwisu.
 2. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik zgadza się na otrzymywanie Newslettera drogą elektroniczną na adres podany przy rejestracji
 3. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newslettera poprzez wysłanie wiadomości email.

 

VI. Rejestracja

 1. W celu założenia „Konta Użytkownika” dokonuje rejestracji podając wymagane dane w formularzu rejestracyjnym.
 2. Rejestracji Konta w Serwisie może dokonać tylko lekarz podając nr PWZ, pielęgniarka/pielęgniarz, położna/położny lub student uniwersytetu medycznego.
 3. Po wypełnieniu formularza, Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji niniejszego regulaminu.
 4. Założenie „Konta użytkownika” jest nieodpłatne.
 5. Użytkownik przez akceptacje regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  • A. Przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Serwisu.
  • B. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
  • C. Dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
  • D. Podany przeze mnie dane dot. mojego zawodu regulowanego, są zgodne z prawdą.
 6. Hasło podawane przy logowaniu do Serwisu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie: https://leczbol.pl/moj-profil
 7. Aktywacja Konta przez Użytkownika następuje po utworzeniu Konta, wskazaniu adresu e-mail oraz aktywowaniu go poprzez kliknięcie w link wysyłany przez Serwis na podany adres e-mail.
 8. Serwis nie udostępnia danych osobowych, podanych przy rejestracji osobom trzecim, chyba że na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 9. W przypadku przeglądania zawartości Serwisu rejestracja nie jest obowiązkowa.
 10. Serwis może dokonać weryfikacji danych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji na podstawie numeru Prawa do Wykonywania Zawodu lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje lub przynależność zawodową.
 11. Użytkownik może dokonać aktualizacji podanych przez siebie danych. Możliwe jest to pod adresem https://leczbol.pl/moj-profil  


VII. Prawa i Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik nie może przekazywać kodów do konta w Serwisie osobom trzecim.
 2. Użytkownik przeglądając funkcje Serwisu oraz umieszczając Treści zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno Serwisu jak i podmiotów trzecich.
 3. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania tylko tych fragmentów treści serwisu  LeczBól.pl, które znajdują się w zakładce "Wydrukuj" .  Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, linkowanie i  rozpowszechnianie treści  Kursu LeczBól.pl na użytek własny lub osób trzecich, w całości lub części, bez uprzedniej pisemnej zgody Serwisu.
 4. Zabronione jest umieszczanie wpisów związanych z rekrutacją do badań klinicznych i rynkowych oraz umieszczanie reklamy, w jakiejkolwiek formie, bez zgody Serwisu.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do niedziałania na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników.
 6. W szczególności w ramach Serwisu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
 7. W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem.
 8. Użytkownik może zgłosić naruszenie praw za pomocą wysłania maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

 

VIII. Prawa i Obowiązku Serwisu

 1. Serwis troszczy się o należyte działanie platformy internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o każdej porze.
 2. W przypadku zgłoszenia problemów technicznych przez użytkownika, serwis odpowie droga mailową w ciągu 24 godzin.
 3. Serwis może poddawać weryfikacji dane podanych przez Użytkownika.
 4. W przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych, Serwis wezwie Użytkownika do dokonania ich korekty.
 5. Serwis dołoży odpowiednich starań, aby informacje umieszczane na platformie internetowej LeczBól.pl były wyczerpujące i aktualne, ale nie zobowiązuje się do określenia stopnia ich dokładności ani konieczności stałego uaktualniania wszystkich danych. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik.
 6. Współpracując z wieloma instytucjami, Serwis zamieszcza na platformie internetowej LeczBól.pl linki do partnerów i klientów, które umożliwiają bezpośrednie przekierowanie na ich strony internetowe, jednakże Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach.
 7. Serwis nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika, szkody powstałe w skutek zastosowania informacji pozyskanych w ramach Serwisu, błędy lub nieaktualność Treści zamieszczanych w Serwisie jeżeli Serwis nie posiada świadomości faktów i okoliczności.
 8. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Użytkowników w ramach Serwisu, Serwis jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.


IX. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Next Medica 1 Sp. z o.o.; ul. Kruszyńska 31; 01-365 Warszawa;
  NIP 5223219301, REGON 521256006., który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze świadczonych usług.
 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
 4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w Umowie wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Partnerem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: adres e-mail, nazwę użytkownika, hasło.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. Realizacji tych uprawnień Użytkownik może dokonać kontaktując się z Administratorem, wysyłając:
  e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  listownie: Next Medica 1 Sp. z o.o.; ul. Kruszyńska 31; 01-365 Warszawa
 6. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 

X. Prawa autorskie

 1. Serwis i Treści w nim zamieszczane są przedmiotem ochrony praw autorskich i innych praw wyłącznych.
 2. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej z tytułu Praw Własności Intelektualnej.
 3. Użytkownik, który publikuje Treści na łamach Serwisu łamiące autorskie prawa majątkowe może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na zasadach wskazanych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

XI. Płatności

 1. Płatność za Usługi odpłatne określone w Regulaminie i Cenniku świadczone przez Serwis, dokonywane będą przelewem bankowym na wskazane przy zakupie konto.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.
 3. Serwis ma możliwość wystawiania i udostępniania Użytkownikowi, faktur VAT w formie elektronicznej.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktury VAT bez jego podpisu i doręczanie jej drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.
 5. Faktury będą wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu, w którym Użytkownik dokonał akceptacji.
 6. Użytkownik może wymagać wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 7. Osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej wystawione są faktury na żądanie. Aby otrzymać fakturę za usługę wystawienia płatnego ogłoszenia należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy  email zawierający dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, ID płatności.

 

XII. Procedura reklamacyjna

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, wysyłając wiadomość pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w którego treści wpisuje:
  • A. Dane Użytkownika umożliwiające kontakt.
  • B. Rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie.
  • C. Rodzaj błędnego funkcjonowania.
  • D. Czas, który stanowi podstawę reklamacji.
  • E. Zarzuty Użytkownika.
  • F. Okoliczności uzasadniające reklamację.
  • G. Ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia - w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.
 2. Serwis, rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Użytkownika.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Serwis niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

 

XIII. Rezygnacja ze świadczonych usług

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis (rezygnacje z konta Użytkownika w Serwisie) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn przez wysłanie wiadomości na adres e-mail.
 2. Serwis może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi w ciągu 7 dni po wezwaniu do zaprzestaniu naruszeń, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza przepisy niniejszego regulaminu, przepisy prawa w związku z korzystaniem z usług m.in. udostępnia usługi Serwisu innym osobom w celu uzyskania korzyści majątkowych bez jego wcześniejszej zgody, podaje nieprawdziwe dane itp.
 3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie narusza w żaden sposób praw nabytych Użytkowników.


XIV. Przepisy Końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://leczból.pl/regulamin.
 2. Serwis dokona zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Użytkowników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników, korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian.

Partnerzy: